title

给定一个排序数组和一个目标值, 在数组中找到目标值, 并返回其索引。如果目标值不存在于数组中, 返回它将会被按顺序插入的位置。

你可以假设数组中无重复元素。

示例 1:

输入: [1,3,5,6], 5
输出: 2

示例 2:

输入: [1,3,5,6], 2
输出: 1

示例 3:

输入: [1,3,5,6], 7
输出: 4

示例 4:

输入: [1,3,5,6], 0
输出: 0

analyze

水题

/**
* @param {number[]} nums
* @param {number} target
* @return {number}
*/
var searchInsert = function (nums, target) {
let i = 0
while (i < nums.length) {
if (target <= nums[i]) {
return i
}
if (target > nums[nums.length - 1]) {
return nums.length
}
i++
}
};