Title

给定一个整数数组 nums 和一个目标值 target,请你在该数组中找出和为目标值的那两个整数,并返回他们的数组下标。

你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是,你不能重复利用这个数组中同样的元素。

示例:

给定 nums = [2, 7, 11, 15], target = 9

因为 nums0 + nums1 = 2 + 7 = 9 所以返回 0, 1

Analyze

题解 1: 暴力法

var twoSum = function(nums, target) {
 var length = nums.length
 for (var x = 0; x < length; x++) {
  for (var y = x + 1; y < length; y++) {
   if (nums[x] + nums[y] === target) {
    var arr = []
    arr.push(x)
    arr.push(y)
    return arr
   }
  }
 }
}
 • 时间复杂度: O(n^2)
 • 空间复杂度: O(1)

题解 2-1: 哈希表

思路:

需要留意的是, 如果数组中有重复的值比如 5, 5, target = 10 这种情况的处理

 • 遍历一次数组, 查询当前哈希表中是否有和当前索引值 nums[i] 对应的匹配值 target - nums[i];
  • 若有, 则返回它们两个值的索引;
  • 若没有, 则将当前索引值和下标存入哈希表中;
var twoSum = function(nums, target) {
 let numsObj = {}
 for (let i = 0; i < nums.length; i++) {
  let current = nums[i]
  let match = target - current
  if (match in numsObj) {
   return [i, numsObj[match]]
  }
  numsObj[current] = i
 }
}
 • 时间复杂度: O(n)
 • 空间复杂度: O(n)

题解 2-2: 使用 Map, 思路同哈希表

var twoSum = function(nums, target) {
 var map = new Map()

 for (let i = 0; i < nums.length; i++) {
  const targetValue = target - nums[i]
  const getTargetValue = map.get(targetValue)
  if (typeof(getTargetValue) === 'number') {
   return [i, getTargetValue]
  }
  map.set(nums[i], i)
 }
}
 • 时间复杂度: O(n)
 • 空间复杂度: O(n)

Sister Title

15、16、18